אבטחה התשלום באתר בטוח ומאובטח לפרטים >>


קול קורא בנושא השתתפות במימון פרוייקטים עבור אנשים עם מוגבלות

אתר זה אינו פועל עם דפדפן אקספלורר


 • 1

  מסך פתיחה

 • 2

  מיקום הפרויקט

 • 3

  תאור הפרויקט

 • 4

  מידע על הפרויקט

 • 5

  מורשי חתימה

 • 6

  מסמכים נדרשים

 • 7

  מקרקעין ושמירה סופית

לשאלות הבהרה לגבי מילוי
טופס הקול קורא - ניתן לפנות
לצוות קולות קוראים לפרויקטים
לטל'. 03-5261178
בין השעות 8:00-17:00
לשאלות הבהרה לגבי מילוי
טופס הקול קורא - ניתן לפנות
לצוות הקול קורא
לטל'. 03-5261118
בימים א,ג,ד
בין השעות 9:00-12:00
לשאלות הבהרה לגבי מילוי
טופס הקול קורא - ניתן לפנות
לצוות הקול קורא
לטל'. 02-6583491
מייל yafits@kkl.org.il

פרטי המבקש המציע
* שם הגורם המבקש
* סוג הישות המשפטית
מספר רישום ע"פי חוק
*רשאים להגיש רק רשויות ברשימת יישובי פריפריה חברתית ו/או גאוגרפית כהגדרתם בקול קורא זה
*שנת ייסוד
*דוא"ל של ממלא הטופס
*נא להקליד שנית את הדוא"ל של ממלא הטופס
*כתובת המציע
*שם פרטי *שם משפחה
*טלפון *נייד
 
נציגים מוסמכים מטעם המבקש (שמות אנשי קשר) נציגים מוסמכים מטעם המציע (שמות אנשי קשר)
*שם פרטי *שם משפחה *תפקיד *טלפון *נייד *דוא"ל
 
מיקום הפרוייקט

מיקום הפרוייקטמיקום הפעילות
מועצה אזורית מיקום הפעילות
*ישוב שכונה רחוב
*האם מדובר בפעילות שהתקיימה בעבר?
האם קק"ל השתתפה בפעילויות נוספות בעבר מעבר לפעילות לעיל?

הפרוייקט
* תיאור כללי דוגמא דוגמא
*קהלי יעד ואוכלוסיות נהנות *מרכיבי פיתוח

מסמכים נדרשים
*אורטופוטו
קובץ
*מסמך היתר בניה
קובץ
*לוז השלמת פרוייקט
קובץ
* טיוטא של תוכנית עבודה
קובץ
קבצים נוספים
קובץ

רשימת תתי פרוייקטים (ככל שישנם)
* שם תת פרוייקט *סכום

מידע על הפרוייקט
* מסמך היתר בניה למבנה שבו יתבצע הפרויקט או הפיתוח הנופי או אישור כדין מהוועדה המקומית המאשר כי למבנה יש פטור מהיתר (ככול שרלוונטי)
קובץ
* היתר בניה לפרויקט המבוקש או אישור כדין מהוועדה המקומית המאשר כי לפרויקט המוצע לא נדרש היתר (פטור מהיתר לפרויקט)
קובץ
* מידע על הפרויקט כנדרש בסעיף 3.8 להוראות הקול הקורא
קובץ
* אומדן מתכנן
קובץ
* כתב כמויות
קובץ
* תוכניות עדכניות
קובץ
מצגת
קובץ
קבצים נוספים
קובץ

*
פירוט שותפי המימון: הרשות המקומית בתחומה נערכת הפעילות ו/או כל גוף אחר

שותפי מימון לפרויקט (ככל שישנם)
*שם מממן *סכום
* האם הפעילות או חלקה מסחרית?
*האם יש גורמים נוספים המעורבים בכסף או בשווה כסף?

מורשי חתימה של המבקש מורשי חתימה של המציע
*שם פרטי *שם משפחה *תפקיד *טלפון *נייד *דוא"ל

* טופס אישור מורשה חתימה חתום ע"י עו"ד עבור שלוש השנים האחרונות (בפורמט עצמי) מסמך זכויות חתימה עדכני חתום ע"י עו"ד בחתימה וחותמת (ככל שהמבקש הינו תאגיד יש לצרף מסמך)
קובץ
מסמכים נדרשים
* מסמכים נלווים (חוזה מתן חסות, הצהרה גילוי נאות, אישור וחתימת מסמכים) להדפיס ולהחזיר חתום
קובץ
* מסמכי הקול קורא חתומים
קובץ
* תצהיר – כתב התחייבות למניעת ניגוד עניינים, שמירת סודיות וכתב הצהרה גילוי נאות להדפיס ולהחזיר חתום
קובץ
* תצהיר מס 1 (עמידה בתנאים מקדימים) להדפיס ולהחזיר חתום
קובץ
* עמידה בתנאים מקדימים ומסירת נתונים לצורך אמות המידה להדפיס ולהחזיר חתום
קובץ
* כתב הסכמה
קובץ
* מסמך מטעם המנהל לחינוך שהמבקש מוכר או מתוקצב על ידו
קובץ
* מסמך מטעם משרד החינוך בדבר מספר עולים חדשים
קובץ
* חוזה חתום
קובץ

*במקרה שהמבקש הוא עמותה / מלכ"ר / חל"צ,יש לצרף אישור ניהול תקין בתוקף,
במקרה שהמבקש מאוגד או רשום בחו"ל – אישור רשמי מרשויות המדינה הזרה
קובץ
*אישורים כדין לניהול ספרים (אישור ניכוי מס במקור מעודכן ואישור ניהול פנקסי חשבונות מעודכן)
קובץ
אישור על פטור מניכוי מס במקור עדכני
קובץ
*אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – 1976 (או פטור מלנהלם) עדכני
קובץ
*אישור עדכני בדבר מספר משפחות זכאיות ממשרד החקלאות – הרשות לתכנון ופיתוח אגף ההתישבות
קובץ
*פרוט רשימת נושאי המשרה וחברי העמותה בשלוש השנים האחרונות (2016-2018) קבלת הסבר
קובץ

*מסמך רישום תאגיד ( ע"מ, ע"פ, עמותה וכו)
קובץ

*מסמך שהחברה אינה מפרת חוק ואינה בעלת חוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי עבור השנים הקודמות ל-2018 במידה שהחסות אושרה, ומבקש חסות לא צירף אישור על ניכוי מס במקור, ינוכה המס כדין
קובץ
במקרה שהמבקש מאוגד או רשום בחו"ל – אישור רשמי מרשויות המדינה הזרה
קובץ
*במקרה שהמבקש שותפות - דו"ח עדכני מרשם השותפויות המפרט את פרטי השותפים
קובץ
אם מבקש החסות הוא תאגיד שאינו עמותה – מסמך שהוא אינו בעל חוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי, עבור השנים הקודמות ל- 2018
קובץ
החוק במסגרתו נקבעו ייעודו, דרכי הקמתו או פעולתו של הגוף המבקש
קובץ
קבצים נוספים
קובץ

* אסמכתא שהפעילות נתמכת או מוכרת על ידי משרד ממשלתי
קובץ

מספר התוכניות בתוקף שחל על מיקום הפרוייקט
התכניות בתוקף שחלות על מיקום הפרויקט
*מספר תוכנית *שם תוכנית

קבצי התכניות
* קבצי התכניות
קובץ
ייעוד הקרקע / התחייבות חשבית
* תצהיר מתכנן הפרויקט להדפיס ולהחזיר חתום
קובץ
התחייבות חשבית (ככול שסכום הפרויקט עולה על סכום המקסימום בקול קורא זה)
קובץ
* התאמה בין הפרויקט לבין ייעוד המקרקעין להדפיס ולהחזיר חתום(תצהיר מס' 5)
קובץ
* תצהיר מתכנן הרשות/ועדה מחוזית בדבר יעוד הקרקע בסעיף ז' 4 – מידע על הפרויקט במסמכי הקול קורא
קובץ

אישור בעלות במקרקעין
* הוכחות ואסמכתאות לעניין הזכויות במקרקעין כנדרש בסעיף 3.10 להוראות הקול הקורא
קובץ
*תצהיר מתכנן הפרוייקט
קובץ
*מידע תכנוני חתום ע"י הועדה לתכנון ובניה הרלוונטית
קובץ
*הבעלים על המקרקעין אחר
מסמכים נדרשים
* שדה חובה
*המציע רשאי לעדכן את הצעתו, גם לאחר הגשתה, וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות