לוגו סל קק"ל
-    אתר השירותים המקוונים של קק"ל
לוגו קק"ל
טיולים ואירועיםארכיון הצילומיםהקלק וטע

תקנון אתר סל קק"ל

 

 

 

1.         כללי

1.1       אתר "סל קק"ל" (להלן -  האתר) הינו אתר אינטרנט המנהל סל מוצרים ושירותים המוצעים לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.

           האתר הינו בבעלות קרן קימת לישראל (להלן - קק"ל), ומופעל על ידה.

 

1.2       המוצרים והשירותים המוצעים לציבור הם חלק ממסגרת הסברת פעילות הארגון ומטרותיו.

 

1.3       המידע המופיע בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

1.4       כל הרוכש מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר מתחייב כי קרא את התקנון, הבין את תוכנו ומסכים להוראותיו, וכי לא תהיה לו או

            למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד הקק"ל ו/או מי מטעמה.

 

1.5       קק"ל שומרת על זכותה לשנות את תקנון וכללי השתתפות אלה מעת לעת.

 

 

2.         תנאי השימוש באתר

2.1       האתר מוגבל לשימוש ע"י תושבים שכתובת מגוריהם היא בישראל.

 

2.2        כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים ו/או גוף משפטי מאוגד על פי דין וברשותו כרטיס אשראי בר תוקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן,

            והכרטיס על שמו, רשאי לרכוש מוצרים/שירותים באתר.

 

2.3       להלן חברות האשראי בהן ניתן לבצע רכישה באתר סל קק"ל:

  • אמריקן אקספרס
  • ויזה
  • ישראכארט
  • לאומי ויזה
  • לאומי מאסטרקארד
  • לאומי קארד ויזה

 

2.4       הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית לפי חוק העונשין, תשל"ז – 1977. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים. כמו כן, הקק"ל תהא רשאית להעביר

            פרטים הנוגעים להעברת הפרטים הכוזבים למשטרת ישראל או לגוף אחראי לטיפול בנושא.

 

2.5       תיאור המוצרים ומחירם הינם בהתאם למופיע באתר. המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד. הרוכש ימלא במקום המתאים את מספר היחידות מכל מוצר.

 

2.6       קק"ל רשאית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים מהאתר וכן לקבוע את מחיריהם לפי שיקול דעתה.

 

2.7       במסגרת הרכישה באתר, הלקוח יהיה רשאי להזמין ממוצר כלשהו כמות סבירה מאותו מוצר. קק"ל שומרת לעצמה את הזכות לקבוע לפי שיקול דעתה הבלעדי

            מהי הכמות הסבירה להזמנה מכל מוצר.

 

3.         זכויות יוצרים

3.1       כל המוצרים באתר הם של קק"ל, ולקק"ל יש את מלוא זכויות היוצרים עליהם.

 

3.2       רוכש המוצרים רשאי להשתמש בהם לשימושו הפרטי ו/או להעבירם לאדם עבורו הם נרכשו.

 

 

4.         מדיניות שירותים ומחירים

4.1       הזמנות באתר יתקבלו ברכישה של 30 ₪ ומעלה, כולל דמי משלוח.

 

4.2       ניתן לשלם בתשלום אחד עד שלושה תשלומים ללא ריבית.

 

4.3       קק"ל מתחייבת שהמוצרים שנרכשו באתר יישלחו לרוכש תוך 21 ימי עסקים מקבלת ההזמנה בקק"ל.

 

4.4       ידוע לרוכש כי תנאי מוקדם לרכישה באתר היא קבלת אישור חברת כרטיס האשראי לרכישה.

 

4.5       ככל שחברת האשראי לא תאפשר את גביית התשלום, יחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הרוכש. הרוכש לא יהיה רשאי לקבל את המוצר

            שרכש אם לא ישלם את מלוא התשלום או אם לא נתקבל אישור מחברת האשראי לגביית התשלום.

 

 

5.         שירות "הקלק וטע" - תרומה עבור נטיעת עץ

5.1       כל עץ המוזמן באתר יינטע בפועל בשטח ע"י יערני קק"ל, במהלך עונת הנטיעות הקרובה.

 

5.2       מספר העצים שקק"ל מאפשרת לטעת וכן אתרי הנטיעה המוצעים באתר מבוססים על תכנית הנטיעה השנתית של קק"ל.

 

5.3       לא ניתן לשייך בין העץ המוזמן באמצעות האתר לעץ אמיתי בשטח היער.    

 

5.4       עלות נטיעת עץ היא 36 ₪. סכום זה הינו השתתפות סמלית בעלויות הכוללות של נטיעת העץ, טיפוחו ותחזוקת היער לאורך שנים.

 

5.5       המזמין עץ (ללא תעודה) יקבל אליו הביתה בדואר ישראל קבלה מקק"ל על התרומה.

 

5.6       המזמין עץ עם תעודה יקבל את התעודה לכתובת אותה יציין באתר.

 

5.7       עלות דמי טיפול ומשלוח תעודה בדואר רשום בישראל 

 

5.8       ניתן להעביר לקק"ל תמונה להדפסה על התעודה. קק"ל שומרת לעצמה את הזכות לא להדפיס את התמונה על גבי התעודה במידה שהיא תימצא לא ראויה.

 

5.9     שם התורם יכול להיות שונה משם בעל כרטיס האשראי.

 

  

6.         ארכיון הצילומים

6.1       שימוש נאות בתוכן

טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי וידאו ושאר תכנים באתר זה (להלן: "חומרי האתר" )., הם רכושה של קק"ל ועשויים להיות

מוגנים בזכויות יוצרים. קק"ל אוסרת על העתקת חומרים ותכנים מהאתר ו/או כל את חומרי האתר בשלמות ו/או בחלקים, למעט אם הדבר אושר

מראש ובכתב ע"י הקק"ל ולאחר הגשת בקשה לקבלת חומרי האתר הכל כאמור להלן.

 

השימוש בחומר מחומרי האתר הוא לשימוש אישי בלבד, או לצורך חינוך ובשום מקרה לא לצרכים מסחריים. הצגה והפצה מסחריים

של חומר כתוב, תמונות או כל תוכן אחר מאתר זה אסורים בהחלט.

 

אין לעשות שימוש בחומרים מתוך האתר לצרכים המנוגדים למטרותיה של קק"ל ו/או לתקנון שלה.

 

אין לעשות בחומרי האתר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר מוגן ו/או כל פעולה

אחרת העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של יוצרו.

 

אין לשנות את הכיתובים או דברי ההסבר המתלווים לתמונות.

 

אין לפרסם חומרי האתר ברשת האינטרנט. אם יתעורר צורך חד פעמי בשימוש זה, יש לקבל היתר מיוחד מראש ובכתב, מהקק"ל.

 

אסור להעביר בשום מקרה, את החומר מהאתר לכל גורם שהוא בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

 

6.2       הגבלת אחריות

קק"ל לא תישא באחריות להתאמת חומרי האתר לצרכי המשתמש. כמו כן לא תשא קק"ל באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או

כתוצאה ישירה או לצד ג' עקיפה מן השימוש בחומרים. כל מידע המוצג באתר הוצג בתום לב על פי המידע שהיה קיים בזמן רישומו. יתכן ונפלו טעיות במידע זה.

אם יש בעיה בתוכן או בהצעה לתיקון הטעויות נא לפנות אל האתר.

 

בכל פרסום, מחקר, הקלטה, תערוכה או סרט שבהכנתם ייעשה שימוש בחומר מן האתר בכל צורה שהיא, יצוין הקרדיט הראוי. במקרה

של שימוש בצילומים, יצוין כל צילום בנוסח : "ארכיון הצילומים של קק"ל" ושם הצלם (אם קיים) .

 

אסור למשתמש להעתיק, להפיץ, לשדר או להעמיד לרשות הציבור חומר מן האתר או להכין יצירות נגזרות ממנו, ללא הסכמה

מראש ובכתב מאת הקק"ל ו/או מאת בעל זכויות היוצרים.

 

בכל מקרה מובהר כי המשתמש בתמונות, מתחייב ומסכים כי הוא לא מקבל כל זכות שהיא למעט זכות שימוש בחומרים לתקופה

מוגבלת בזמן ו/או לתנאים המפורטים בלבד, וכי הוא מתחייב למלא אחר כל תנאי מהתנאים, וכי התשלום שהוא מבצע לא מעניק לו כל זכות שהיא בחומרי האתר.

 

6.3       מטרת השימוש בצילומים

            בעת רכישת הצילומים תתבקשו לסמן את מטרת השימוש בצילומים.

 

6.4       יש להעביר לארכיון הצילומים עותק מספר/חוברת או קטלוג מתערוכה שבהם נעשה שימוש בצילומים מהארכיון, לכתובת:

            ארכיון הצילומים - קק"ל

            רח' כנפי נשרים 24

            ירושלים 95464

 

6.5       תעריפי השימוש בצילומים

 

• 50 ש"ח לתמונה לשימוש פרטי או לצרכי מחקר.

• 100 ש"ח לתמונה לשימוש מסחרי.

• 40 ש"ח לתמונה אשר השימוש בה נעשה במסגרת שת"פ עם קק"ל.

• תמונות לשימושי עיתונות ותקשורת בהסכמת קק"ל - חינם.

• ברכישת צילומים לתצוגה באתר אינטרנט יש לקבל אישור מיוחד, יש לפנות לארכיון הצילומים

 

הערה: כל הצילומים הם באיכות סריקה גבוהה, ברזולוציה של dpi 300 – 1200.

  

7.         משלוח

7.1       משלוח בארץ –

            עבור משלוח בארץ ניתן לבחור במשלוח בדואר רשום או בדואר שליחים, למעט משלוח של תעודת הקלק וטע המתבצע רק בדואר רשום.

 

            משלוח לחו"ל –

            משלוח לחו"ל מתבצע רק בדואר רשום.

 

7.2       הערה: ישנם יישובים בישראל אליהם דואר ישראל אינו מוציא שליחים, ולכן שירות דואר שליחים אינו מתקיים.

 

7.3       המשלוחים יישלחו ללקוח בדואר רשום, דואר חבילות או שליחים, בהתאם לבקשתו של הלקוח, ובתנאי שגודל החבילה ו/או משקלה יאפשרו סוג משלוח זה.  

 

7.4       באפשרות הלקוח לציין שברצונו לשלוח את הפריטים שרכש לכתובת נמען אחרת, שונה משלו.

 

7.5       הזמנות שיבוצעו עד השעה 12:00 בצהריים ושיוזמנו במשלוח דואר שליחים, יגיעו למזמין עד היום שלמחרת בשעה 19:00. הזמנות שיבוצעו אחרי

            השעה 12:00 בצהריים ושיוזמנו במשלוח דואר שליחים, יגיעו למזמין עד יומיים שלמחרת בשעה 19:00.

 

7.6       סך התמורה בו יחויב הרוכש באתר מופיע ב"קופה" ובאישור התשלום. סכום זה כולל את הפריטים ו/או מוצרים שנרכשו, עלות אריזה ודמי טיפול ומשלוח.

 

 

8.         אחריות

8.1       האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת הנתונים תחול על הרוכש, והרוכש ישא בכל תוצאה העלולה לנבוע מכך. רישומי

           המחשב, כפי שיופיעו בקק"ל, יהוו ראיה לכך שהנתונים המופיעים בהם הוקלדו על ידי הרוכש.

 

8.2       הקלדת הנתונים על ידי הרוכש הינה בבחינת התחייבות של הרוכש לרכוש את המוצרים ולשלם תמורתם בהתאם למפורט באתר.

           הרוכש מתחייב לדאוג שחברת האשראי תעביר לקק"ל את התשלום אליו התחייב הרוכש.

 

 

9.       שירות לקוחות

לבירורים שונים ומידע נוסף ניתן לפנות למנהלת "סל קק"ל" בכתובת:

sal@kkl.org.il

בימים א' – ה' בין השעות 09:00 – 13:00.

 

 

10.       אבטחת מידעe

           פרטי הפעולות המתבצעות באתר, לרבות פרטי ההזמנה, פרטי הרוכש ופרטי כרטיס האשראי יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה

           מוצפן ( SSL) כמקובל בסחר אלקטרוני.  פרטים אלה לא יועברו ע"י קק"ל ומפעילי החנות לגורמים אחרים, פרט לחברת כרטיסי האשראי.

 

 

11.       תנאים נוספים

11.1     הרוכש ו/או הגולש באתר ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לקחת חלק במכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה

           נגזרת או לנצל את האתר ו/או את תוכנו של האתר למעט המטרה שלשמה הוקם האתר.

 

11.2     כל המבקש ליצור קישור (לינק) לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות מראש במייל לסל קק"ל על מנת לקבל אישור לכך.

 

 
  Who we are  |  General Terms of Use   מדיניות הפרטיות   Contact Us   Kkl site  |  מידע על ארכיון הצילומים  |   |  מפת האתר  |  הצהרת נגישות  |