הגשת בקשה לשיתוף פעולה עם קק"ל טופס בקשה לקבלת חסות מקק"ל
לתשומת לבכם: לאור התפשטות נגיף הקורונה, ההגבלות וההנחיות שניתנו ע"י ראש הממשלה ומשרד הבריאות, קק"ל מודיעה בזאת על השהיה של הגשת בקשות לשיתופי פעולה / מיזמים משותפים זאת עד להודעה חדשה. ככול שתתקבל החלטה אחרת תצא הודעת עדכון בהתאם. תודה.
*נא לשים לב:
לטופס הפנייה יש לצרף הצהרה ( לחץ/י כאן להורדת הקובץ )
לטופס הפנייה יש לצרף התאמה בין האירוע בגינו מתבקש השתפ לתקנון הגוף המבקש ( לחץ/י כאן להורדת הקובץ )
לטופס הפנייה יש לצרף עמידה בתנאים מקדימים ( לחץ/י כאן להורדת הקובץ ) וקבצים נוספים.
נא לעיין בכל הטופס טרם מילואו ולוודא שכל הקבצים הדרושים ברשותך.
* הצהרה- גילוי נאות לחץ/י כאן להורדת קובץ הצהרה

* סוג הבקשה
סוג בקשה


* נושא הפעילות
פרטי מגיש הבקשה
* שם מלא של גוף המבקש * אישיות משפטית
* מספר
* טלפון * דוא"ל
*כתובת
* איש קשר מטעם המבקש
שם פרטי
שם משפחה
*טלפון נייד
פרטי הבקשה
* תוכן ותיאור הפעילות בקצרה
* תאור מפורט של הקשר בין הבקשה לפעילותה של קקל
* פירוט אודות מעורבותה הצפויה של קקל והשפעתה על מהות הפעילות (לדוג': ועדת היגוי, שילוב תכני קקל, קביעת אופן ביצוע הפעולות וכדו')
* כיצד יבוא לידי ביטוי מתן החסות מקק"ל
לא ניתן להגיש בקשות לשיתופי פעולה שמועד תחילת הפעילות פחות מ-45 יום ממועד הגשת הבקשה לקק"ל. זאת, בין היתר, בשל פרק הזמן הנדרש לבחון את הבקשה וככול שתאושר להתארגן מבחינה מקצועית לטובת לקיחת חלק בשיתוף הפעולה. בנוסף, ללא צרוף כל האישורים הנדרשים לבקשה, לא נוכל לדון בבקשה.
* מועד תחילת ביצוע הפעילות
* משך שיתוף הפעולה המבוקש משך שיתוף הפעולה המבוקש משך הפעילות
* האם הפעילות או חלק ממנה הינו מסחרי
* קהל היעד אליו פונה/מיועדת הפעילות קהל היעד אליו פונה/מיועדת הפעילות קהל היעד אליו פונה/מיועדת הפעילות
* צפי מספר משתתפים בפעילות
* מיקום ביצוע הפעילות המבוקשת (יש לפרט האם מדובר גם בשטח קק"ל)
* עלות הפעילות הכוללת בכסף ו/או בשווה כסף ( ללא פסיקים) עלות הפעילות הכוללת בכסף ו/או בשווה כסף ( ללא פסיקים) עלות המיזם הכוללת בכסף ו/או בשווה כסף ( ללא פסיקים) תיאור:
* החלק היחסי בתקציב הפעילותהמבוקשת מקק"ל( ללא פסיקים) סכום החסות המבוקש מקק"ל ( ללא פסיקים)
* האם מדובר בפעילות שהתקיימה בעבר?
* האם יש גורמים נוספים המעורבים בכסף או בשווה כסף בפעילות זו
האישורים הנדרשים לצרוף לבקשה


*
כתב התחייבות למניעת ניגוד עניינים וכתב הצהרה- גילוי נאות ( לחץ/י כאן להורדת הקובץ)

*
התאמה בין האירוע בגינו מתבקש השת"פ לתקנון הגוף המבקש

*
עמידה בתנאים מקדימים

*
אומדן כספי וכמותי מפורט אשר יכלול את הנתונים הבאים: א. רכיבים מפורטים של כלל ההכנסות והוצאות הצפויות במסגרת המיזם ב. פירוט כמויות (כגון מס פעילויות, מספר משתתפים וכיו"ב) ג. התייחסות ואבחנה בין הוצאות בכסף לבין הוצאות בשווה כסף. ד. סעיף נפרד (ככל שרלוונטי) לרכיב "הוצאות הנהלה וכלליות" אשר בכל מקרה לא יעלה על 10% מהאומדן.
במקרה שהמציע הוא עמותה / מלכ"ר / חל"צ יש לצרף אישור ניהול תקין בתוקף

*
במקרה שהמציע הוא חברה או שותפות, יש לצרף מסמך עדכני מרשם החברות המעיד על רישום תאגיד כחוק וכי החברה אינה חברה מפרה / דו"ח עדכני מרשם השותפויות, המציין את פרטי השותפים

*
אישורים כדין לניהול ספרים, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976 שהינם בתוקף במועד הקובע וניקוי מס במקור

*
מסמך מקורות תקציביים חתום ע"י מנכ"ל או חשב או רו"ח

*
מסמך המפרט את מרכיבי המיזם וההשקעה הנדרשת

*
כתב הצהרה והתחייבות - להדפיס ולהחזיר חתום ( לחץ/י כאן להורדת הקובץ)

*
מסמך חמשת מקבל השכר הגבוה בגוף המבקש (שם התפקיד ופירוט סכומי השכר השנתי) מאושר בחותמת וחתימת מורשי החתימה של הגוף המבקש

*
דוחות כספיים שנתיים אחרונים ומבוקרים שישנם בידי הגוף המבקש

*
גוף המגיש חייב בהגשת המסמכים הבאים עפ"י סוג ישותו המשפטית, לעיונכם: הקישור עצמו
תנאים כלליים להגשת הבקשה
אין בהגשת פנייה זו כדי להטיל חובה על קק"ל לקיים את שיתוף הפעולה .
קק"ל תבחן את הבקשות שיוגשו ותכריע בבקשות אלה בין היתר בהתאם לתקציבים שיועמדו לרשותה, בהתאם לפעילויות שיש בהן לקידום מטרות קק"ל ולתכנית קק"ל.
לקק"ל שיקול דעת בלעדי לאשר ו/או לסרב וזאת משיקולים נוספים מהאמור ולפונה לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה.
קווים מנחים מומלצים לבחינת מתן חסויות
א. מיקום הפעילות בארץ (עדיפות לפריפריה).
ב. שימוש באתרי קק"ל ובעובדי קק"ל.
ג. כמות המשתתפים הצפויה.
ד. משך זמן הפעילות.
ה. גיוון המשתתפים (האם רק עבור תושבי הישוב או כל הארץ).
ו. הגופים השותפים באירוע או הפעילות.
ז. חשיפה לתורמים פוטנציאלים.
ח. חשיפה למעצבי דעת קהל.
ט. היקף החסות המבוקש מתוך כלל הפעילות.
י. האירוע מפורסם באמצעי המדיה השונים.
יא. כמות החשיפה שקק"ל זוכה לה (לוגו, דגלים, נאום, הכרזה וכדו').
תנאים כלליים להגשת הבקשה
אין בהגשת פנייה זו כדי להטיל חובה על קק"ל להשתתף בכל צורה שהיא ו/או לאשר יוזמה זו.
קק"ל תבחן את הבקשות שיוגשו ותכריע בבקשות אלה בין היתר בהתאם לתקציבים שיועמדו לרשותה, בהתאם לפעילויות שיש בהן לקידום מטרות קק"ל ולתכנית קק"ל.
לקק"ל שיקול דעת בלעדי לאשר ו/או לסרב וזאת משיקולים נוספים מהאמור ולפונה לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה.

*

שדה חובה